U bent hier

Wat is groepsmaatschappelijk werk nu precies ?

'Groepsmaatschappelijk werk is een groepsgewijze begeleiding van cliënten door maatschappelijk werkers. Deze methode is, naast systeemgericht werken (waaronder gezins- en relatiebegeleiding) en individuele begeleiding, een derde basismethode. 
In het groepsdynamische proces wordt gebruik gemaakt van de interactie tussen de groepsleden onderling en de interactie tussen groepsleden en groepsmaatschappelijk werkers.
Het delen van ervaringen, uitwisselen van informatie, oefenen van gedragsalternatieven, (h)erkenning van problemen en onderlinge steun tussen cliënten zijn belangrijke pijlers in het groepsmaatschappelijk werk. Cliënten leren zichzelf en elkaar te helpen.
Dit kan bij cliënten een bewustwording op gang brengen van gedeelde, eventueel meer maatschappelijke, oorzaken van individuele problemen. Hieruit volgt signalering van vraagstukken op meso- en macroniveau waarin de groepsmaatschappelijk werker een belangrijke rol vervult.'

Althans zo heeft de NVMW-werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk gepoogd een bevredigende beschrijving te geven van het groepsmaatschappelijk werk. De vraag is of een korte definitie te geven valt van groepsmaatschappelijk werk waarin de belangrijkste kenmerken tot hun recht komen. In 2006 hebben we collegae een aantal mogelijke omschrijvingen voorgelegd in de hoop hiermee tot een gezamelijk gedragen definitie te geraken. Hieronder de uitkomst van deze poging.

Welk van onderstaande omschrijvingen is volgens u de beste definiëring van groepsmaatschappelijk werk ?

  1. Een methode die als meerwaarde heeft ten opzichte van individuele hulpverlening dat het lotgenoten met elkaar in contact brengt en daardoor de mogelijkheid biedt van herkenning van elkaars problematiek en erkenning van het lijden verbonden aan de problematiek.
  2. Een methode voor het bevorderen van sociale veranderingsprocessen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bewust en doelgericht aansturen van groepsfenomenen, met name op het vlak van de relatie tussen de werker en de groep en de relaties tussen de groepsleden.
  3. Groepsmaatschappelijk werk is psychosociale hulpverlening in een groep.
  4. Een methode, gericht op hulpvragen, waarbij op een doelgerichte, systematische en procesmatige wijze sociale veranderingsprocessen worden bevorderd, door gebruik te maken van met elkaar samenhangende groepsfenomenen en groepservaringen op het vlak van de relatie tussen de werker en de groep, de relaties van de groepsleden met de sociaal-maatschappelijke context waarin de groepsactiviteiten plaatsvinden.
  5. Een methode die het individu helpt het sociaal functioneren te verbeteren door doelgerichte groepservaringen, en effectiever om te gaan met zijn persoonlijke, groepsgewijze of samenlevingsproblemen.
  6. Anders namelijk ...................
 De antwoorden (tot dusver 18) verwerkt: aantal    in  %
 1. Lotgenoten met elkaar in contact brengen   6  33 %
 5. Helpt het sociale functioneren te verbeteren   5  23 %
 4. Maakt gebruik van groepservaringen en relaties          4  22 %
 2. Bevordert sociale veranderingsprocessen   2   11 %
 3. Psychosociale hulp in een groep   1     6 %
 6. Anders   0    0 %

Op de vraag wat groepmaatschappelijk werk is geeft een kleine meerderheid als antwoord dat de meerwaarde ervan gelegen is in het met elkaar in contact brengen van lotgenoten. Daarnaast is groepsmaatschappelijk werk een methode om het sociaal functioneren te verbeteren, aldus bijna 28 % van de respondenten.
Gezien de verdeeldheid over de antwoorden kunnen we wellicht stellen dat niet zo eenduidig is aan te geven wat de kracht van het groepsmaatschappelijk werk is. Of beter gezegd dat de kracht ervan vele factoren behelst.

Wat is uw antwoord ?
Lever via onderstaande optie uw bijdrage, door te kiezen voor één van de zes genoemde definities. De webmaster zal uw bijdrage vervolgens verwerken in bovenstaande overzicht.