U bent hier

Boeken

  1. Groepsmaatschappelijk werk
  2. Specifieke methodieken
  3. Groepswerk en groepsdynamica
  4. Werkvormen
  5. Thema's 

Groepsmaatschappelijk Werk

Groepswerk in het maatschappelijk werk    (2006)
Mensen brengen het grootste deel van hun leven in allerlei groepen door. In dit boek gaat het vooral over groepen die geformeerd worden rond doelstellingen op het terrein van het maatschappelijk werk. Naast allerlei noties rond het opzetten van en werken met groepen in het kader van de hulpverlening, komen andere zaken aan de orde die te maken hebben met hulpverlening in het algemeen en in groepen in het maatschappelijk werk in het bijzonder. De auteur is van mening dat het leren van het vak van hulpverlener behalve het aanleren van een vaardigheden ook een proces van bewustwording moet zijn. Daarom heeft zij achter ieder hoofdstuk oefeningen en vragen geplaatst, die vooral bedoeld zijn de lezer aan het denken te zetten over het waarom en hoe van zijn handelen.
Auteur        Nora van Riet
Uitgeverij   Van Gorcum
ISBN           90 232 3727 7
Website      www.vgorcum.nl

Methodiek boeken

Cognitieve therapie met groepen - Handleiding voor de beroepspraktijk   (2002)
Dit boek biedt een complete handleiding voor een therapeutisch programma van twaalf weken volgens de cognitieve therapie van Beck, gericht op groepen cliënten. Free heeft deze therapie ontwikkeld en in de praktijk getest, in eerste instantie bij depressieve cliënten, later ook bij andere emotionele stoornissen. De aanpak blijkt tot zeer goede resultaten te leiden.
De therapeut wordt begeleid bij de selectie van cliënten en krijgt duidelijke achtergrondinformatie over de belangrijkste aspecten van het (cognitief) therapeutische proces. Elk van de twaalf therapeutische hoofdstukken geeft richtlijnen voor de controle van huiswerk, uitgeschreven teksten bij elke sessie, instructies, oefeningen en suggesties hoe om te gaan met problemen die zich kunnen voordoen tijdens de groepsbijeenkomsten.
Het boek biedt bovendien alle benodigde materialen om de groep te begeleiden, zoals intake-protocollen, informatie-, analyse-, instructie- en evaluatieformulieren, huiswerkinstructies. Deze kunnen gekopieerd en rondgedeeld worden aan de deelnemers.
Kortom: voor zowel beginnende als ervaren (cognitief) therapeuten een zeer waardevolle uitgave die onmiddellijk inzetbaar is in de beroepspraktijk.
Auteur      Free, M.L. , Geluk, H.
ISBN        9789055743551
Website   www.hbuitgevers.nl

Drama in bedrijf - Werken met dramatechnieken in training en coaching    (2006)
Niets is zo leuk en boeiend als werken met dramatechnieken bij het begeleiden van volwassenen. Aangepaste vormen van psychodrama, voice dialogue en andere dramatische werkvormen lenen zich uitstekend voor het werken in bedrijfstrainingen en bij individuele coaching.
Een groot deel van het boek bestaat uit de beschrijving van korte en langere werkvormen en hun toepassingsmogelijkheden. De werkvormen zijn verdeeld in drie groepen: werkvormen die passen bij individuele vragen in groepsverband, werkvormen voor het werken met teams en voor het bewerken van groepsthema's, en werkvormen die geschikt zijn bij individuele coaching.
Auteur        Lex Mulder, Judith Budde 
Uitgeverij   Thema
ISBN           978.90.5871.087.1
Website      www.thema.nl 

Samen delen  -  Methodiekboek voor opvoedingsondersteuning in groepen   (2005) 
Methodiekboek voor beroepskrachten en vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van opvoedingsondersteuning binnen de jeugdgezondheidszorg, het jeugdwelzijnswerk en de jeugdhulpverlening en voor studenten. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel is algemeen van karakter en biedt een onderbouwing van groepsgericht opvoedingsondersteuning. Thema´s die aan bod komen zijn onder meer theorie en visie, groepsprocessen, leiderschap, werkvormen en organisatie. In het tweede deel komen verschillende vormen van groepsgerichte opvoedingsondersteuning aan bod. De bijlage bevat een overzicht van draaiboeken en publicaties op dit gebied. Diverse deskundigen die kennis hebben van en ervaring met verschillende typen groepswerk, leverden een bijdrage.
Auteur      Bakker, Ina, Geraldien Blokland & H. Wijnen
ISBN        9085600111
Website   www.jeugdinformatie.nl

  

Groepswerk en Groepsdynamica

Cohesieve krachten in groepen - Het ontstaan en de ontwikkeling van groepen  (2007)
In Cohesieve krachten in groepen analyseert Hoijtink de krachten die mensen binden. Hij laat zien waaruit begrippen als 'wij-gevoel', 'saamhorigheid', 'groepseenheid', 'loyaliteit', 'aantrekkingskracht' en 'groepsidentificatie' voortkomen en waartoe ze leiden. Eerder al beschreef Hoijtink in De kracht van groepen (2001) de invloed van normen en rollen op het gedrag van mensen in groepen.
Cohesieve krachten in groepen biedt een helder overzicht van de actuele wetenschappelijke kennis op dit gebied. Het boek geeft inzicht in de positieve en negatieve gevolgen van cohesieve krachten op de groepsdynamiek en laat zien waarom het belangrijk is dat groepstherapeuten deze krachten in hun groepen goed taxeren. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de manier waarop therapeuten de cohesie in hun groepen kunnen beïnvloeden.
Er wordt voorts ruimschoots ingegaan op het effect van cohesieve krachten buiten de groepstherapie, wat het boek ook geschikt maakt voor (systeem)therapeuten, onderzoekers, sociaal psychologen, sociologen en antropologen. Voor de geïnteresseerde leek is deze uitgave eveneens de moeite van het lezen waard. Groepen, groepsprocessen en cohesieve krachten doen zich immers altijd en overal voor.
Auteurs:    Hoijtink, T.A.E.
ISBN         9789031350612
Website   www.bsl.nl

Begeleiden van groepen   -  Groepsdynamica in praktijk     (2006)
Begeleiden van groepen. Groepsdynamica in de praktijk is volledig herzien en geactualiseerd. In de nieuwe opzet is van deze klassieker op het gebied van groepsdynamica een compleet naslagwerk gemaakt.
Na een algemene inleiding over groepsprocessen en de begeleiding daarvan worden in alfabetische volgorde 44 thema’s behandeld, waardoor je in een handomdraai de gewenste informatie kunt vinden. Andere thema’s die aan de orde komen zijn onder andere besluitvorming, conflicthantering, crisisinterventie, leerprocessen, leiderschap en teambuilding.
Op heldere wijze en aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden geeft Begeleiden van groepen antwoord op veelgestelde vragen. Wat zijn groepsprocessen? Welke wetmatigheden zijn er te zien in het verloop van groepsprocessen? Wat kan een groepsleider bijdragen aan de ontwikkeling van een groep? Hoe bevordert hij de samenwerking tussen de leden? Hoe gaat hij om met spanningen? Dit inspirerende boek maakt de groepsleider wegwijs in de wereld van de groepsdynamica, zodat hij groepsprocessen goed begrijpt en groepen adequaat kan begeleiden en bijsturen.
Door de overzichtelijke schema’s en modellen, de vele verwijzingen in het boek en het uitgebreide literatuuroverzicht is Begeleiden van groepen een handzame en complete encyclopedie. Onmisbaar voor zowel de beginnende als de gevorderde professional die met groepen werkt of daarvoor in opleiding is.
Auteur    drs. J.L.M. Remmerswaal
ISBN       9031347310
Website   www.bsl.nl 

Handboek groepsdynamica  (2013)
Dit boek behandelt de hoofdthema’s uit de groepsdynamica, waaronder niveaus en interventies in groepen, groepsvorming, feedback, besluitvorming, conformiteit en het functioneren van teams. In deze elfde herziene druk is er ruime aandacht voor twee centrale onderwerpen binnen het vakgebied: communicatie en leiderschap. Bij de behandeling van de thema’s worden er op systematische wijze verbindingen gelegd met de praktijk. Op deze manier ontstaat een rijk overzicht van de groepsdynamica.
Op de bijbehorende website vind je aanvullend materiaal bij het boek, waaronder artikelen, praktijk- en kennisvragen, powerpoints van de figuren uit het boek, beeldmateriaal en links. 
Auteur        J. Remmerswaal
ISBN         
9789024402328
Website     www.boomnelissen.nl 

Groepswerk als uitdaging  -  Perspectieven en dynamieken van groepen.    (2005)
Veel mensen hebben beroepsmatig met groepsdynamica te maken: groepstherapeuten, maatschappelijk groepswerkers, onderwijzers, docenten en uiteindelijk ook iedere (project)manager en (team)leider. Wie met groepen werkt, kent de positieve, synergetische kenmerken van een groep, maar weet ook dat negatieve krachten binnen een groep de overhand kunnen krijgen. Die kunnen zich uiten in destructieve processen als zondebokvorming, pestgedrag, kritiekloze gehoorzaamheid, overdreven aanpassing en machtsmisbruik.
Groepswerk als uitdaging beschrijft hoe deze destructieve mechanismen bij het werken met groepen kunnen worden geminimaliseerd en juist de positieve krachten van een groep kunnen worden versterkt. Groepswerk wordt gezien als een vorm van begeleiding waarbij het stimuleren en optimaal benutten van de positieve kanten van een groep centraal staan. Hierdoor zullen begeleiders bij zowel groepsleden als henzelf het beste naar boven willen halen. Om dit doel te bereiken, moeten zij bewust en methodisch te werk gaan. Naast een theoretische basis geven de auteurs hiervoor een tiental praktijkgerichte methoden. Zij vullen deze bovendien aan met een lijst van adviezen voor probleemoplossing in groepen.
Dit boek vormt de afsluiting van de losbladige uitgave Werken, leren en leven met groepen. Het bevat een selectie uit de 76 artikelen die in de afgelopen negen jaar in dit handboek zijn verschenen. Tezamen geven deze bijdragen een compleet en actueel beeld van de stand van zaken op het terrein van werken met groepen. Hierdoor vormt Groepswerk als uitdaging een unieke inspiratiebron voor iedereen die in zijn werk met groepsdynamica te maken heeft.
Auteur:    drs. J.L.M. Remmerswaal
ISBN       90 313 4482 6
Website   www.bsl.nl

Werken en leren en leven met groepen
Werken, leren en leven met groepen was een interactieve uitgave voor zowel beginnende groepswerkers als ervaren groepsdynamici. Van belang voor de eerste groep zijn vooral de theoretische beschouwingen over de schoolvorming van de groepsdynamica en de bespreking van fundamentele groepsprocessen. Voor de ervaren groepsdynamicus biedt de uitgave cases uit de praktijk, aan de hand waarvan nieuwe ideeën kunnen worden opgedaan. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan nieuwe toepassingsvelden binnen het vakgebied. Het interactieve karakter van Werken, leren en leven met groepen komt tot uitdrukking in de Nieuwsbrief die naast het handboek wordt uitgebracht. Hierin is voor de lezer onder andere een vraag- en antwoordrubriek opgenomen. Naast een verantwoording van de onderwerpkeuze wordt door de redactie bovendien een samenvatting gegeven van de onderwerpen die behandeld worden in de volgende aanvulling. Door circulatie van de Nieuwsbrief kan op deze wijze binnen instellingen het effectief gebruik van de informatie in het handboek worden bevorderd.
Auteurs:    Redactie: prof. dr. L. Dekeyser, drs. F.J. van der Krogt, drs. R. Wolters, W. Goossens, mw. L. Beunens en drs. J.L.M. Remmerswaal (eindredacteur)
ISBN         90 650 2602 9
Website    www.bsl.nl 

De geheimen van de groep - Het proces van het systeem en de consequenties voor individu, groep en samenleving (2005)
In dit boek wordt beschreven hoe in systemen (groepen en organisaties) een groepsdynamisch proces tot ontwikkeling komt dat bepalend is voor het rendement van het systeem. Dit proces wijkt in hoge mate af van wat in de klassieke groepsdynamica wordt bechreven. Elementen als hechting aan het systeem, de ontwikkeling van het leiderschap, de emotionele ontwikkeling van het syteem en de ontwikkeling van ziekte en gezondheid van het systeem worden duidelijk beschreven.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht gegeven aan strategieën en interventies die noodzakelijk zijn om dit proces in goede banen te leiden. In dit boek wordt op een diepgaande manier beschreven hoe het ontwikkelingsproces van een systeem kan worden begeleid. Beschreven wordt hoe met de juiste aansturing van dit proces wezenlijke en blijvende veranderingen in groepen en organisaties kunnen worden bewerkstelligd.
Dit is een boek voor opleiders, trainers, coaches, adviseurs en leidinggevenden die zich bezighouden met het optimaliseren van het functioneren van groepen en organisaties.
Dit boek is het tweede in een serie van drie. Alle drie de boeken hebben betrekking op de ontwikkeling van gezondheid in systemen. Het eerste boek, De wetten van de stam, beschrijft de betekenis van de oerwetten van systemen. Het derde boek, De bestemming van het systeem, beschrijft de ontwikkeling van ziekte en gezondheid binnen systemen.
Auteurs    Weisfelt, Piet
ISBN         9789024417223
Website    www.nelissen.nl 

Groepen aan het werk + CD-ROM    (2004)
Wat is de invloed van een groep op het individu? Groepen aan het werk geeft een antwoord op deze vraag. In dit toegankelijke en handzame boek wordt sociaal-wetenschappelijke kennis geïllustreerd met ervaringen uit de praktijk. Dit maakt het geschikt voor iedereen die professioneel met groepsprocessen te maken heeft of krijgt; niet alleen sociaal-psychologen of sociologen maar ook managers, docenten, maatschappelijk werkers, sociaal-pedagogisch werkers en verpleegkundigen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.m.: effectiviteit van taakgroepen, groepsontwikkeling/stadia, leercyclus van Kolb, communicatie, besluitvorming, conflict en onderhandeling, diversiteit, rollen en normen, leiderschap.
Het boek onderscheidt zich door de vele onderwijskundige aanwijzingen voor het combineren van theorie en praktijk. Per hoofdstuk worden veelsoortige opdrachten aangeboden: een rollenspel, een experiment, een groepsdiagnostische en een individueel diagnostische opdracht. De cd-rom speelt een belangrijke rol bij het verwerken en praktisch toepassen van de theorie.
Practicum Groepsdynamica (cd-rom)
Er zijn directe links van de matrix (inhoudsopgave) op de cd-rom naar de gekozen oefening aangebracht. De groepsopdrachten staan zowel in het boek als op de cd-rom. Verder staan er opdrachten op die de student individueel kan doen. Bij de diagnostische oefeningen is het mogelijk eenvoudige berekeningen te maken. De cd-rom bevat verder diverse lijsten, formats, test- en andere praktische hulpmiddelen. Deze kunnen worden uitgeprint of direct op de cd-rom worden ingevuld.
De toevoeging van de cd-rom aan het boek verrijkt de stof en maakt het makkelijker voor de student.
De methode is zeer geschikt voor studenten aan beroepsopleidingen binnen het HSAO, HGZO, WO en voor deelnemers aan trainingen en cursussen in bedrijfsopleidingen.
Auteurs    Oudenhoven, Jan Pieter van & E. Giebels
ISBN         978-90-01-60555-1
Website    www.wolters-noordhoff.nl

Vaardigheden en technieken voor de ervaren groepsleider    (1993)
Uitgeverij   Nelissen (Baarn)    PM-reeks
ISBN          90 244 1308 6
Website     www.nelissen.nl

Psycho-Drama Actiemethode voor hulpverleners     (1983)
Uitgeverij   Nelissen (Baarn)     PM-reeks
ISBN          90 244 1133
Website     www.nelissen.nl

Training en Therapie in groepen    (1978)
Auteur        Kobus
Uitgeverij   Samson (Alphen a.d. Rijn) 
ISBN          90 140 2671 4
Website     www.kluwer.nl 

Werken met groepen    (1973)
Auteur        MB Miles
Uitgeverij    Samson (Alphen a.d. Rijn)    PM-reeks
ISBN          90 140 2038 4
Website     www.kluwer.nl 

  

Werkvormen

Oefeningenboek voor groepen  - 150 korte oefeningen: therapieopleiding en training   (2004)
Dit boek beschrijft 150 kortdurende oefeningen die gebruikt kunnen worden in het werken met groepen. De oefeningen zijn ingedeeld volgens een nieuw principe: een zoeksysteem dat het eenvoudiger maakt die oefening te kiezen die het best aansluit bij het doel, het proces, de cultuur en de sfeer van de groep op een bepaald moment. De indices achterin het boek, alsmede het zoeksysteem op de CD-rom helpen daarmee.
Het boek bestaat uit drie delen: deel I geeft een korte uiteenzetting over het werken met kortdurende oefeningen, er wordt uitgelegd hoe je tot de juiste keuze van een oefening kunt komen. In dit deel wordt ook het zoeksysteem gepresenteerd.
Deel II is de kern van het boek; het bevat de beschrijving van 150 oefeningen en de handleiding bij het lezen daarvan.
Deel III ten slotte bestaat uit zes indices. De eerste index is een inhoudsopgave van de oefeningen met hun doelstelling. De tweede geeft doelstellingen in trefwoorden weer en de oefeningen die daarvoor gebruikt kunnen worden. De derde index geeft de procesvariabelen weer, hierbij wordt het makkelijker om een passende oefening te kiezen. De vierde index categoriseert de oefeningen naar de gebruikte werkvorm. De vijfde index geeft weer welke oefeningen je in subgroepen doet en welke met de gehele groep. De zesde index geeft een indeling in alfabetische volgorde. Maar het zal in de praktijk gemakkelijker zijn om het zoeksysteem op de bijgeleverde cd-rom te gebruiken.
Auteurs     L. Mulder; W. Voors; Mevr. H. Hagen
ISBN         90 313 2241 5   
Website    www.bsl.nl 

Het groot werkvormenboek    (2007)
Dit boek bevat maar liefst 120 verschillende werkvormen, geordend naar doelstelling, zoals: kennismaken, uitwisselen, kennis overdragen, discussiëren, beslissen, brainstormen, plannen maken, evalueren, vaardigheden oefenen en informeren. Het boek geeft ook uitleg over de theorie en gedachtegang achter het kiezen en het gebruiken van werkvormen. Het zet tips, trucs en valkuilen voor het succesvol begeleiden van iedere afzonderlijke werkvorm overzichtelijk op een rij.
Het Groot Werkvormenboek is gericht op de groeiende groep enthousiaste managers, trainers en docenten die hun overlegsituaties actiever willen maken en tegemoet willen komen aan de verschillende wensen en voorkeuren van hun deelnemers. Het is bedoeld voor leidinggevenden of trainers die plezier hebben in het regisseren van bijeenkomsten en geïnspireerd willen worden om in hun aanpak te variëren en zo inhoud effectief te behandelen.
Auteurs     Sasja Dirkse-Hulscher, Angela Talen
ISBN         9789052616131
Website    www.sdu.nl

Warming ups & Energizers   (2002)
In Warming-ups & energizers wordt een zeer uitgebreide reeks korte creatieve oefeningen beschreven die een bijeenkomst goed op gang kunnen brengen of als katalysator kunnen werken. Een deel van de oefeningen is gericht op het proces van de groep, met onderwerpen als kennismaking, vertrouwen en creativiteit stimuleren. Daarnaast zijn er warming-ups rondom specifieke thema's als leiderschap en conflicthantering.
Auteurs     Marcel Karreman
ISBN         9789058711236
Website    www.thema.nl

Training als beroep, Delen 2 a en b  - Oefeningen in sociale vaardigheid    (2001)
Het vierdelige Training als beroep is het complete, gerenommeerde handboek voor trainers en opleiders in sociale, management- en interculturele vaardigheden. 
Delen 2 a en b: Oefeningen in sociale vaardigheid bevatten een omvangrijke collectie nieuwe en klassieke oefeningen en hand-outs die geschikt zijn voor een breed spectrum aan trainingen, van managementtraining tot trainersopleiding. De delen bieden professionele trainers en opleiders een grote variëteit aan oefeningen, zoals problemen oplossen in groepen, counselen, onderhandelen, conflict hanteren, managementvaardigheden en vele andere onderwerpen. 
De delen 1 tot en met 4 zijn tezamen ook beschikbaar op één cd rom, die de theorie en de oefeningen snel toegankelijk maakt.
Auteur      F.R. Oomkes
ISBN        90 535 2007 4
Website   www.uitgeverijboom.nl 

TFC - Trainingsmaterialen
Website   TFC Trainingsmedia

Het gaat steeds beter: boek + werkvormkaarten
Als het om onderwijs en opleiden gaat, kan over veel zaken verschil van mening bestaan, maar over één ding zijn docenten het roerend eens: deelnemers leren pas als ze iets doen. Niemand waait iets aan. Wie iets wil leren, ontkomt er niet aan inspanningen te leveren.
Dit boek biedt 130 werkvormen om die inspanningen bij deelnemers op te roepen, stuk voor stuk werkvormen die leren tot avontuur maken.
De auteurs baseren zich op de vier fasen van ervaringsleren van Kolb: conceptualiseren, toepassen, ervaren en reflecteren. Bij elke fase horen andere werkvormen. In een les komen alle fasen aan bod, pas dan is er sprake van een volwaardig leerproces.
Auteurs    W. van der Heide; L. Bijkerk
ISBN        9789060609064
Website   www.bsl.nl

Vrouwen ontdekken spelenderwijs
Auteur      Liesbeth Rutten
ISBN        90 244 1209 9
Website   www.nelissen.nl

Thema's

Schaamte in groepen - Van verhullen naar onthullen   (2007)
Schaamte, wie heeft er geen ervaring mee? Schaamte gaat gepaard met onprettige sensaties zoals blozen en knikkende knieën, maar ook de behoefte door de grond te zakken. Mensen willen gevoelens van schaamte daarom graag zo snel mogelijk onderdrukken, het liefst voordat anderen iets doorhebben. Schaamte wordt verborgen gehouden: verzwegen of gecamoufleerd door hem juist te overschreeuwen. Schaamte in groepen laat zien wat de gevolgen kunnen zijn van het verstoppen of ontkennen van schaamte. Diverse psychiaters en psychotherapeuten beschrijven vanuit hun praktijkervaring de werking van schaamte in het ontstaan van psychische problemen en persoonlijkheidsstoornissen. Ze laten bovendien zien hoe schaamte kan doorwerken in relatieproblemen, bij het verwerken van (seksuele) jeugdtrauma's of bijvoorbeeld in de cultuur van een bedrijf na het bekend worden van een schandaal. 
De auteurs leggen ook uit hoe schaamte mensen ervan weerhoudt de zaken die ze moeten verwerken op tafel te leggen. Schaamte kan zo het therapeutisch proces in een groep belemmeren. Groepstherapie kan een helende werking hebben bij problemen waarbij schaamte een rol speelt. Wanneer mensen hun schaamte in een groep weten te overwinnen wordt dat ervaren als een opluchting en een kans om nieuwe deuren te openen. 
Theoretische verdiepingen worden afgewisseld met beschrijvingen uit de praktijk. Schaamte in groepen vormt niet alleen een bron van inspiratie voor professionele hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, maar voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in zijn eigen drijfveren.
Auteur      N. Holster
ISBN        9789031349906
Website   www.bsl.nl

 

En verder

Hieronder nog een aantal boeken die nog niet gerubriceerd zijn, enkel op volgorde geplaats van jaar van uitgave:

Twee weten meer dan een. Waarom het beter is groepsbeslissingen te nemen.  (2006) 
Surowiecki, J.

Gevaarlijke groepen, groepsbehandeling in de ambulante forensische psychiatrie.  (2004)
Deneer, B

Meesterlijk coachen, over beïnvloeding van mensen en hun manier van denken en samenwerken in groepen. (2004)
Hargrove, Robert

Warming ups & energizers, voor groepen, teams en grote bijeenkomsten.(2002)
Karreman, Marcel

De kracht van groepen  (2001)
Hoijtink, T.A.E.

Groepsdynamica, relaties binnen en tussen groepen. (2001)
Oudenhoven, Jan Pieter van

Sociale vaardigheden, omgaan met cliënt en met groepen. (2000)
Benedictus, R. & A.C. Verhoef

Welke boek ontbreekt volgens u nog aan deze lijst ?
Voeg uw tip toe via onderstaande optie !