U bent hier

Artikelen

De geschiedenis van het groepsmaatschappelijk werk
Artikel geschreven door Nora van Riet en gepubliceerd is in het Handboek Groepspsychotherapie december 1995.

Groepsmaatschappelijk werk
Dit zeer overzichtelijke artikel met als subtitel 'Groepsmaatschappelijk werk: plaatsbepaling, innovatie en implementatie – een methodisch proces' is geschreven door Wim Goossens en gepubliceerd in Werken, Leren en Leven met groepen, september 2001 (D8500-1).

De binnenwereld van de groepswerker in interactie met de groep
Dit artikel gaat over kernthema’s van de groepswerker die de interactie in de groep kunnen beïnvloeden en over het methodisch-professioneel hanteren van de eigen kernthema’s tijdens het werken met groepen. Geschreven door Wim Goossens en gepubliceerd in Werken, Leren en Leven met groepen, juli 2004 (2120-1).

Co-begeleiding van groepen
Met als subtitel ‘Samen leiden of samen lijden.. .?’ gaat o.a. over de impact en invloed van de samenwerking met de betreffende co-begeleider op de groepsdynamieken die ontstaan. Geschreven door Wim Goossens en gepubliceerd in Werken, Leren en Leven met groepen, augustus 2003 (B4100-1).

Integrale procesbegeleiding van groepen
In dit artikel wordt door Wim Goossens een model voor integrale procesbegeleiding van groepen beschreven. Integrale procesbegeleiding van groepen behelst een werkwijze waarbij afzonderlijke in de theorie beschreven fenomenen bij het begeleiden van groepen in hun onderlinge samenhang worden gebracht en gebruikt bij het aansturen van het groepsproces en de daarbij horende groepsdynamieken. Kern van de integrale benadering is dat er gewerkt wordt vanuit een overallview waarbij de beschreven fenomenen in hun onderlinge dynamiek worden geplaatst en tot eenheid worden gemaakt. Gepubliceerd in Werken, Leren en Leven met groepen, december 2004 (C2600-1).

Begeleiding op maat
Het onderzoeksrapport 'Begeleiding op maat' is een eindwerkstuk van vier studenten van de Hogeschool van Utrecht. Het onderzoek heeft zich gericht op het beslismoment tijdens de intakevergadering; voor welke van de drie begeleidingsvormen - systeemgerichte hulpverlening, groepsmaatschappelijk werk of individuele hulpverlening - wordt gekozen en op grond waarvan?

Groepswerk binnen het medisch maatschappelijk werk
Inventarisatie en behoefteschets ten aanzien van groepswerk in het medisch maatschappelijk werk.
De resultaten van een onderzoeksproject in 2010

Groepswerk binnen het medische maatschappelijk werk - vervolg
De aansluiting van vraag op aanbod.
Afstudeeronderzoek uit 2012 in opdracht van de NVMW

Trainen volgens de Remmerswaalmethode
In deze methode wordt geen expliciet accent gelegd op één bepaald aspect van leren. Daarin komt het integratieve
karakter van de Remmerswaal-methode tot uitdrukking. De methode beperkt zich dus niet tot ofwel cognitief ofwel affectief ofwel gedragsmatig leren, maar gaat uit van een samenhang tussen deze drie aspecten. In recente didactische taal gaat het bij leren volgens de Remmerswaal-methode niet zozeer om het leren van vaardigheden of nieuw gedrag. Het gaat veel meer om het verwerven en ontwikkelen van competenties: een complexe samenbundeling van kennis (cognities), houding (affectieve aspecten) en vaardigheden (gedragsaspecten).
Geschreven door Wim Goossens en gepubliceerd in Werken, Leren en Leven met groepen, augustus 2005 (C2700-1).

Assertiviteit
Voorlichtingsartikel van Sjef Peeters en Karel Klumpers uit PsychoPraxis nr. 5 - oktober 2005 over subassertiviteit en wat je daar aan kunt doen; ruim baan voor de assertiviteitstrainingen.

Dubbelen en spiegelen: psychodrama in assertiviteitstraining
Artikel van Bep Lovink in Maatwerk nr. 3 - juni 2006 over de toepassingsmogelijkheden van psychodrama in assertiviteitstrainingen bij het AMW.

Kent u nog een interessant artikel ?
Voeg uw bijdrage dan via onderstaande optie toe aan deze lijst !