U bent hier

Jeugd

1. Legitimatie
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent negen prestatievelden. Prestatieveld 2 betreft  'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden'. Dit prestatieveld heeft betrekking op de in een gemeente wonende jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op in andere wetgeving, zoals de WCPV en de Leerplichtwet, vastgelegde taken.
Door de WMO hebben gemeenten hiermee een verantwoordelijkheid toebedeeld gekregen ten aanzien van jeugd en opvoeding. Voor het vormgeven van deze verantwoordelijkheid kunnen ze ondermeer gebruik maken van diensten van de locale en regionale instellingen voor maatschappelijk werk. Groepen en cursussen aan jongeren en /of ouders (opvoedingsondersteuning) vormen een van de mogelijkheden om te werken aan genoemd prestatieveld.

2.  Aanbod
Het groepsaanbod voor jeugd en opvoedingsondersteuning is heel divers. Bekend zijn de SoVatrainingen oftewel de sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren, de 'Opvoeden & Zo' - cursus en de cursus voor ouders van pubers. Hieronder enkele wat minder bekende en/of nieuwe groepen:
- Rots en Water; een programma voor jeugdigen van 9- tot 18 jaar, dat hen leert zich enerzijds te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en anderzijds oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag. Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de jeugdigen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde "rotsopstelling" of een zachte "wateropstelling" dan wel een mengeling daarvan.
- How2talk2kids: biedt workshops en cursussen ‘Effectief communiceren met kinderen’ voor opvoeders van kinderen in de leeftijd van twee tot twaalf en voor opvoeders van tieners. How2talk2kids leert je op een andere manier te reageren op je kind, zodat alledaagse strubbelingen zonder strijd worden opgelost. Je krijgt praktische communicatievaardigheden, direct toepasbaar op elk kind in de leeftijd van twee tot twintig.
- De kracht van POWER: een empowermentprogramma gericht op marginaliserende allochtone jongeren.

Het Nederlands Jeugd Instituut biedt u een zeer uitgebreid overzicht van mogelijke aanbod. Op hun website komt men via Thema's terecht in Effectieve interventies. Hier vindt u informatie over effectieve interventies voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarbij krijgt u toegang tot de Databank effectieve interventies met beschrijvingen van ondersteunings-, preventie-, behandel- en sanctieprogramma's, zowel individueel, systeemgericht als groepsgewijs.

3.  Financiering
De gemeenten kunnen een belangrijke financieringsbron zijn, gezien de verantwoordelijkheid die ze hiervoor gekregen hebben met de WMO.

4. Draaiboeken

5. Effectstudies  en  6. Effectmeting
In genoemde Databank Effectieve interventies van het Nederlands Jeugd Instituut. zijn interventies opgenomen die op z'n minst theoretisch goed onderbouwd zijn en interventies waarvan onderzoek de effectiviteit heeft aangetoond. Naast de databank vindt u hier veel informatie over effectiviteit, effectonderzoek en andere achtergronden.

7. Tips uit de praktijk

8. Scholing

9. Literatuur

10. Links